Financiën / Jaarverslag

Financiële gegevens
Bankrekeningnummer:            NL05ABNA0487439341(IBAN) t.n.v. Stichting Bethel-Shelter Ghana.
RSIN / ANBI / Fiscaalnummer:   8183.19.914
KvKnummer:                     24419480
 
 
Financiële visie
Abel en Pamela hebben ervoor gekozen om te leven uit geloof. Zij zijn dus afhankelijk van giften. Wanneer u achter het werk staat van Abel en Pamela, kunt u een gift overmaken naar de stichting. Uw gift zal in eerste instantie gebruikt worden voor de exploitatie van de dagopvang en de realisatie van het kindertehuis in Ghana. Een gedeelte van uw giften is verder voor levensonderhoud van Abel en Pamela in Ghana. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. De oprichtingsakte van de stichting is op 7 Augustus 2007 gepasseerd bij de Notaris te Sliedrecht. De giften die u overmaakt, zullen verantwoordelijk besteed worden, in overleg met het bestuur van de stichting.
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen geen beloning of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.
 
Jaarverslag
Hieronder kunt u de jaarverslag inzien van het afgelopen jaar 2019. Uit dit jaarverslag komt naar voren dat nagenoeg alle giften zijn gebruikt ten behoeve van de kinderdagopvang kindertehuis en het levensonderhoud van Pamela en Abel.
 
================================================================================================
 

JAARVERSLAG  2020

Als bestuur van Bethel Shelter Ghana hebben wij in 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de kinderopvang Bethel-LoveCare in Ghana.

Maandelijkse vergadering
Het bestuur in Nederland houdt maandelijks een vergadering waarbij we via een onlineverbinding contact hebben met het zendingsechtpaar, Abel en Pamela Veennema, dat in Ghana verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kinderopvang. Tijdens deze vergaderingen worden belangrijke punten besproken die betrekking hebben op de werkzaamheden van Bethel-LoveCare in Ghana en de werkzaamheden voor het bestuur in Nederland. Verder bidden en danken wij als bestuur voor het kinderwerk in Ghana. Van de vergaderingen die in 2020 hebben plaatsgevonden zijn in de regel notulen opgemaakt.

Informeren sponsoren van Bethel-LoveCare
De sponsoren, “sponsorouders”, zijn in 2020 op de hoogte gebracht van de voortgang van hun sponsorkindje. Sponsoren worden tenminste eenmaal per jaar hierover geïnformeerd. Dit gebeurt door middel van e-mail en WhatsApp contact. Bestuurslid Abel Veennema stuurt hierbij een rapport mee met daarop de resultaten van de toetsen die kinderen drie keer per jaar afleggen. Verder schrijft hij een kort verslag over de kinderen en voegt foto’s toe van het sponsorkindje.

Nieuwsbrief
Abel Veennema heeft eens in de twee maanden een nieuwsbrief geschreven over de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kinderopvang Bethel-LoveCare. Deze nieuwsbrieven zijn naar de sponsoren / donateurs en andere geïnteresseerden gemaild. De nieuwsbrieven zijn eveneens op de website van Bethel Shelter Ghana geplaatst.

Covid-19
In het bijzonder is er in 2020 geld geschonken voor voedselpakketten i.v.m. de Lock down in Ghana als gevolg van Covid-19. Dankzij deze giften konden ongeveer 1000 voedselpakketten uitgedeeld worden in de dorpen rondom het kinderhuis in Ghana en aan de familieleden van de kinderen.

Financiën / administratie
Net als voorgaande jaren hebben donateurs en sponsoren in 2020 vele giften gedaan waardoor de exploitatie van de kinderopvang in Ghana mogelijk is gemaakt. De ontvangst en besteding van deze giften is verwerkt in een boekhouding.

Als stichting hebben wij de verantwoordelijkheid om op een goede en verantwoorde manier om te gaan met de beschikbaar gestelde financiële middelen. Om de donateurs en sponsoren inzicht te geven in de bestedingswijze van de giften is hierna een overzicht van het vermogen en resultaat over 2020 weergegeven.