Beleidsplan

Stichting Bethel-Shelter Ghana

Naam:                   Stichting Bethel-Shelter Ghana
RSIN / Fiscaal No.:     8183.19.914 
K.v.K. Rotterdam:       24419480
Bankrekening:           NL05ABNA0487439341
Adres:                  Middeldiepstraat 26, Sliedrecht
Postcode:               3361 VT
Telefoon:               0184-415362 / 00233-249288381
Email:                  

Oprichting van de stichting

Het echtpaar Abel en Pamela Veennema hadden al jaren de visie om een kinderwerk te starten in Ghana, Afrika. Daartoe hebben ze in 2004 grond gekocht in Ghana en zijn ze begonnen met de aanleg van een fundering.

Echter, omdat Abel en Pamela niet wisten niet hoe ze verder moesten gaan, kwamen in 2007 enkele oudere, ervaren broeders en zusters hen te hulp om samen met hen een stichting op te richten. De stichting kreeg de naam Bethel-Shelter Ghana. Vervolgens zijn Abel en Pamela in 2008 naar Ghana geëmigreerd / uitgezonden om toe te zien op de bouw van een kindertehuis. Uiteindelijk is met behulp van vele giften dit kindertehuis gebouwd.

In 2011 veranderde het beleid van de overheid van Ghana waardoor de eerste doelstelling, te weten het aanbieden van een 24uurs-opvang (kindertehuis),  gewijzigd moest worden. Deze verandering was een flinke schok voor alle betrokkenen, maar er is toen besloten zo goed mogelijk mee te werken met de overheid van Ghana en in plaats van het aanbieden van een 24uurs-opvang is het doel gewijzigd in het aanbieden van een dagopvang.

Na afronding van de bouw van het opvangtehuis eind 2012 is de dagopvang begin 2013 geopend. Van af dat moment worden de meest kwetsbare en arme kinderen uit de omgeving opgevangen. De ontwikkeling van het kinderwerk is sindsdien gegroeid. In 2014 ontvingen al 30 kinderen goede voeding, lichamelijke verzorging en dergelijke en in 2018 zijn dat er al ruim 50. Daarnaast wordt er voor de kinderen gebeden en horen ze hun eerste Bijbelverhalen. Inmiddels, is de dagopvang een begrip in haar directe omgeving.

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel om kansarme kinderen in Afrika en in het bijzonder in Ghana te helpen. Dit zijn kinderen die op straat leven, kinderen die uitgebuit c.q. misbruikt worden, kinderen die niet groot gebracht worden in een normaal gezin en die geen onderwijs ontvangen. De stichting stelt zich tot doel om deze kinderen te verzorgen met voedsel, kleding, onderdak, medische verzorging, scholing en veel liefde.
Tevens wenst de stichting het evangelie van Jezus Christus te prediken en te onderwijzen. Daarbij aanvaardt zij de bijbel als het Woord van God en de Heer Jezus als de enige Redder en Zaligmaker van de mensen en de Weg tot God de Vader.

Tenslotte heeft de stichting tot doel om alle verdere handelingen te verrichten die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat wij doen

In de periode 2008 tot en met 2012 heeft de stichting zich vooral bezig gehouden met de bouw van de kinderdagopvang in Ghana. Dat wil zeggen het bestuur heeft de initiatiefnemers, Abel en Pamela Veennema, geadviseerd bij de totstandkoming van de kinderdagopvang alsmede hiervoor gebeden. Daartoe kwam het bestuur maandelijks bij elkaar om te vergaderen en te bidden. Hiervan zijn notulen opgemaakt. De stichting heeft ook alle noodzakelijke juridische handelingen verricht ten behoeve van de Nederlandse stichting. Verder is er een financiële en administratieve organisatie ingericht. Tenslotte zijn er fondsen geworven die het mogelijk hebben gemaakt dat de bouw van het pand kon worden gefinancierd. Ten behoeve van de fiscale aftrekbaarheid van deze fondsen is de ANBI status aangevraagd en verkregen.

Naast het toezicht op de bouw van het opvangtehuis hebben de initiatiefnemers, Abel en Pamela, zich in de periode 2008 tot en met 2012 ook gericht op de organisatie van evangelisatie-campagnes, pastors conferenties en de organisatie van enkele groepsreizen vanuit Nederland in samenwerking met de stichting Vissers van Mensen. Ook hebben zij Bijbels gebracht naar gevangenissen in Ghana. Dit werk gaat nog steeds door. Ieder jaar worden enkele gevangenissen in Ghana voorzien van Bijbels.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is begin 2013 een dagopvang geopend voor de meest kwetsbare en arme kinderen uit de omgeving. Het gaat dan om kinderen die vaak maar één ouder of alleen maar een oma hebben,  kinderen waarvan de ouders aan de alcohol zijn of ouders die gewoonweg niet in staat zijn om kinderen op te voeden.

De ontwikkeling van het kinderwerk groeit en in 2018 ontvingen zo’n 50 kleine kinderen een plekje in de dagopvang. Inmiddels, is de dagopvang ook een zendingsschooltje geworden met een opvang voor peuters en een kleuterschool. De kinderen ontvangen goede voeding en lichamelijke verzorging. Er wordt met de kinderen gezongen en gebeden, tevens leren ze de eerste Bijbelverhalen. Daarnaast krijgen de kinderen iedere dag onderwijs in schrijven, rekenen en de Engelse taal. Vanwege het succes van de dagopvang en de dankbare reactie uit de omgeving wordt de dagopvang steeds verder uitgebreid.

Ten behoeve van de exploitatie van de kinderopvang is een contante stroom van inkomsten noodzakelijk. Om deze inkomensstroom te garanderen is in 2013 een sponsorplan voor de kinderen geïntroduceerd. Door sponsoren wordt maandelijks een bedrag van € 27,50, voorheen € 25, per kind per maand naar de bankrekening van de stichting overgemaakt. Deze sponsoren worden door het bestuur geïnformeerd over het gesponsorde kind. Naast deze sponsoren zijn er ook donateurs die met regelmaat, veelal maandelijks, een vast bedrag betalen. Overigens krijgen alle donateurs en ook de sponsoren regelmatig nieuwsbrieven over de dagelijkse gang van zaken van de kinderopvang.

Om fondsen te werven gaan bestuursleden naar betrokken gemeenten / kerken om het kindertehuis te promoten en te vragen om donateurs en sponsoren. Tevens zijn er in dit verband in het verleden huiskamerconcerten gehouden. Daarnaast staan bestuursleden regelmatig bij gemeenten en kerken, maar ook op de zomerfair van de (evangelische) gemeente Leef (=voorheen Nieuw Leven), met een kraam om ten gunste van de stichting prolaria te verkopen.

Ook in de periode 2013 en verder komen de bestuursleden maandelijks bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken in Ghana te bespreken en om hiervoor te bidden. Middels een skype-verbinding is het voor Abel en Pamela mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Van deze besprekingen worden in de regel notulen opgemaakt. Daarnaast worden speciale projecten voorbereid zoals de huiskamerconcerten en de zomerfair van de gemeente Leef. Tenslotte, beheert de stichting de financiële middelen en voert zij hiervoor een administratie.

Werving, beheer en besteding van de fondsen

De stichting maakt geen gebruik van seculiere fondsenwerving en platforms. Ons vertrouwen is op God die ons geroepen heeft voor deze taak. Vaak is op wonderlijke wijze voorzien in noden. Wel is er een groep vrienden en kennissen die het werk financieel ondersteunen. Deze groep bestaat uit vaste donateurs en sponsoren die maandelijks een vast bedrag overmaken. Zo’n 50 personen in Nederland sponsoren een specifiek kindje voor € 27,50, voorheen € 25, per maand.

Uit de giften wordt er door de penningmeester maandelijks een vast bedrag overgemaakt naar Ghana. In Ghana wordt het werk beheerd door Abel en Pamela Veennema. Zij leggen verantwoording af voor de besteding van de giften in samenwerking met een professionele accountant. Wekelijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de uitgaven en jaarlijks een financieel verslag volgens Ghanese wetgeving en onder controle van de Sociale Dienst.

Het maandelijks over te maken bedrag is gebaseerd op kostenoverzichten die door de dagelijkse leiding in Ghana worden opgesteld. Indien daartoe aanleiding is wordt het maandelijkse bedrag gewijzigd. Uiteraard wordt dit bedrag alleen overgemaakt als er voldoende middelen aanwezig zijn. In de praktijk komt het er op neer dat er meestal voldoende middelen aanwezig zijn, maar dat er geen reserves worden opgebouwd. Dat wil zeggen alle giften gaan naar Ghana en zijn daar noodzakelijk voor het doel van de stichting. Door de Nederlandse stichting worden er geen kosten in rekening gebracht.

Naast de maandelijkse exploitatiekosten zijn er regelmatig ook extra giften nodig voor bijzondere uitgaven zoals de aanschaf van een auto, generator en waterzuiveringsinstallatie of het vervangen van het dak of de bouw van een schuur. Voor dit soort uitgaven worden bedrijven en vermogende particulieren benaderd.

Tenslotte, worden er regelmatig speciale projecten gefinancierd uit giften. Dit betreft bijvoorbeeld de aankoop van Bijbels voor gedetineerden en het verstrekken van voedselpakketten tijdens de Kerst aan de ouders / verzorgers van de opgevangen kinderen.

Toezicht op de financiële middelen van de stichting wordt gehouden door twee personen, de voorzitter en de penningmeester. Beiden hebben toegang tot de Nederlandse bankrekening, echter alleen de penningmeester heeft bevoegdheid tot het doen van overboekingen.

Tot slot is het vermeldenswaardig dat initiatiefneemster Pamela Veennema een Ghanese vrouw is van geboorte die drie Ghanese talen spreekt. Zij is opgegroeid tijdens de hongersnood van 1983 (waar velen stierven) en kan daarom aanvoelen wie werkelijk in nood is of wie misbruik wil maken. Er komt namelijk iedere jaar een grotere groep Ghanese mensen die hulp verwachten van de stichting en wij proberen dat zo goed mogelijk onder controle te houden.

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Bethel-Shelter Ghana wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter:            J.C.N.R. van Tilburg en A.G. van Tilburg - Keesmaat woonachtig te Sliedrecht
Penningmeester:        A.K. de Jong woonachtig te Sliedrecht
Algemeen bestuurslid:  S.C. Bos woonachtig te Zwolle
Algemeen bestuurslid:  E.E. Kriek-Biesterbosch woonachtig te Sliedrecht
Algemeen bestuurslid:  A.J.Veenema woonachtig te Ghana

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken als vrijwilligers en krijgen geen beloning of vergoeding voor hun bestuurdersactiviteiten.